ประชาสัมพันธ์

   รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นฯ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

วช.ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลตามลิ้งที่แนบมา

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน การสมัครขอรับทุนมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   วช. ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ในหน่วยงานของท่านได้นำเสอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System" ในขอบข่ายการให้ทุนของฝ่ายวิชาการ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศ.ดร. อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

กรรมการ

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานกรรมการวิจัย

ศ.ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 023 ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนการวิจัย และการลาเพื่อปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 050 ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกท้องที่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานนอกท้องที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 112 ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 031 ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 096 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานการเขียนบทความและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทั้งหมด »

รายชื่อการประชุม ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 Khon Kaen Veterinary Annual International Conference KVAC คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KVAC19th) 2018
2 International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology ICEAST KMITL (ICEAST 4th) 2018
3 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ - มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 8) 2561
4 National Conference on Information Technology NCIT Mahasarakham University,Thailand
5 International Conference on Information Technology InCIT Mahasarakham University,Thailand
รายชื่อการประชุม ระดับชาติ »

รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 Eastern Asia Society for Transportation Studies Conference - -
2 ASEAN Federation of Engineering Organisations CAFEO -
3 Asia Oceania Geosciences Society conference - -
4 Asia Pacific Conference on Combustion - -
5 Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology APCSEET -
รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค »

รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The European College of Veterinary Ophthalmologists ECVO ERTC7 (The 9 th) 2018
2 European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering - ERTC7
3 The International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems CISIS Fukuoka Institute if Technology (FIT) (CISIS12th) 2018
4 EVSSAR congress EVSSAR EVSSAR (The 21st) 2018
5 The 7th CAS-TWAS Symposium on Green Technology - Chinese Academy of Sciences (CAS) and The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries (TWAS)
รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) JIST
2 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS Journal of Management) -
3 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) -
4 วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal of Naresuan University) -
5 วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review) -
รายชื่อวารสาร ระดับชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Veterinary Ophthalmology -
2 Infection Genetics and Evolution -
3 IEEE Access -
4 Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases -
5 Computers and Chemical Engineering -
รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com
research.mut2329@gmail.com

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN 20181119_V1