ประชาสัมพันธ์

   เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

   วช. ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ในหน่วยงานของท่านได้นำเสอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรับสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สสอท. เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

สสอท. เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สกอ. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศ.ดร. อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

กรรมการ

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานกรรมการวิจัย

ศ.ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ พ.ศ. 2559

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และการประชุมทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทั้งหมด »

รายชื่อการประชุม ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 Electrical Engineering Conference EECON -
2 National Computer Science and Engineering Conference NCSEC -
3 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - -
4 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - -
5 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ - -

รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) - -
2 Asia Oceania Geosciences Society conference - -
3 Asia Pacific Conference on Combustion - -
4 Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET) - -
5 Asia Pacific Conferences on Circuits a Systems (APCCAS) - -

รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) ECVO -
2 IEEE International workshop on Web & mobile information services - -
3 Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC) - -
4 IEEE Lasers & Electro-Optics Society Annual Meeting (LEOS) - -
5 Australasian Joint Conference on Articficial Intelligence (AI) - -
รายชื่อการประชุมทั้งหมด »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Journal of Research in Engineering and Technology (KU) -
2 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย -
3 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง -
4 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
5 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา -

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 International Journal of Impact Engineering -
2 Proceedings of the IEEE -
3 Journal of Fluids and Structures -
4 IEEE Transactions on Evolutionary Computation -
5 Finite Elements in Analysis and Design -
รายชื่อวารสารทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version 20171020.V1_P.CHAIYAPORN