ประชาสัมพันธ์

   ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นฯ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

วช.ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลตามลิ้งที่แนบมา

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน การสมัครขอรับทุนมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สกว. สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและอยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   The 4th RSU National and International Research Conference (RSUSSH 2019)

RSUSSH 2019 is entitled “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities”. This will be an academic platform for both Thai and foreign professionals to present their research findings and share their experience.

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับเงินจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนพ. จึงใคร่ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันพุธที่ 15 พ.ค. 2562

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานกรรมการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 023 (0) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนการวิจัย และการลาเพื่อปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 050 (1) ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกท้องที่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานนอกท้องที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 112 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 031 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 096 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานการเขียนบทความและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทั้งหมด »

รายชื่อการประชุม ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 Khon Kaen Veterinary Annual International Conference KVAC คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KVAC19th) 2018
2 International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology ICEAST KMITL (ICEAST 4th) 2018
3 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ - มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 8) 2561
4 National Conference on Information Technology NCIT Mahasarakham University,Thailand
5 International Conference on Information Technology InCIT Mahasarakham University,Thailand
รายชื่อการประชุม ระดับชาติ »

รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 Eastern Asia Society for Transportation Studies Conference - -
2 ASEAN Federation of Engineering Organisations CAFEO -
3 Asia Oceania Geosciences Society conference - -
4 Asia Pacific Conference on Combustion - -
5 Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology APCSEET -
รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค »

รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The European College of Veterinary Ophthalmologists ECVO ERTC7 (The 9 th) 2018
2 European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering - ERTC7
3 The International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems CISIS Fukuoka Institute if Technology (FIT) (CISIS12th) 2018
4 EVSSAR congress EVSSAR EVSSAR (The 21st) 2018
5 The 7th CAS-TWAS Symposium on Green Technology - Chinese Academy of Sciences (CAS) and The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries (TWAS)
รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) JIST
2 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS Journal of Management) -
3 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) -
4 วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal of Naresuan University) -
5 วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review) -
รายชื่อวารสาร ระดับชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Veterinary Ophthalmology -
2 Infection Genetics and Evolution -
3 IEEE Access -
4 Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases -
5 Computers and Chemical Engineering -
รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com
research.mut2329@gmail.com

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN 20201118_V1